С Т А Т У Т
УКРАЇНСЬКОГО   ТОВАРИСТВА
МИСЛИВЦІВ  І  РИБАЛОК

I. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Українське Товариство мисливців і рибалок (УТМР) – надалі Товариство – є добровільною Всеукраїнською громадською організацією,  яка об’єднує мисливців і рибалок з метою сприяння активному розвитку  любительського мисливського, стендового і рибальського  спорту, охорони,  відтворення, збереження, раціонального використання тваринного світу та  захист спільних інтересів. УТМР є юридичною особою і суб’єктом права приватної власності на належне йому майно та грошові кошти. Товариство є неприбутковою громадською організацією. 

Діяльність Товариства будується на основі добровільності членства,  виборності керівних органів, підзвітності їх перед членами Товариства і  дотримання статутних положень. Його діяльність поширюється на  територію України і здійснюється відповідно до Конституції України,  Закону України “Про об’єднання громадян”,  іншого діючого законодавства,  а також цього Статуту, в тісній взаємодії з державними органами і   громадськими  організаціями.

1.2 Єдину систему Товариства складають Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська обласні, Київська  міська, Севастопольська регіональна, районні  (міжрайонні),  міські,  первинні  організації   УТМР.

1.3  Товариство, обласні, Київська міська та Севастопольська регіональна організації УТМР є юридичними  особами, мають закріплене за ними майно і самостійний баланс, рахунки в  банківських установах, печатку, штамп з своїм найменуванням, здійснюють  свою діяльність, керуючись цим Статутом або статутами вказаних  організацій, які не суперечать Статуту Українського товариства мисливців  і рибалок, приймаються їх вищим керівним органом і погоджуються  Всеукраїнською радою УТМР, на підставі яких реєструються у  відповідності  до чинного законодавства України.

Структурні підрозділи Товариства здійснюють ведення мисливсько-рибальського  господарства в угіддях, наданих в користування згідно з чинним законодавством України.

Для  виконання  статутних  завдань  Товариства   юридичними  особами  можуть  бути районні  (міжрайонні),   міські   організації,  які діють за власними статутами, реєстрація  яких  здійснюється  на  підставі  рішення  ради обласної, Київської міської та Севастопольської регіональної організації, або президії, цього Статуту, або статуту обласної, Київської міської, Севастопольської регіональної організації у відповідності до чинного законодавства України.

Обласна,  Київська  міська та Севастопольська регіональна ради  УТМР  мають  право  виносити  рішення  про  позбавлення  статусу   юридичної  особи  районних  (міжрайонних),  міських  організацій  УТМР,  створених  госпрозрахункових  підприємств  за  порушення  ними  статутних  вимог,  нецільове  використання  коштів,  ухилення  від  відрахувань  їх  вищестоящим  організаціям  відповідно  до встановленого  нормативу  та  незадовільну  роботу з розвитку  мисливсько-рибальського  господарства.

Обласні, районні  (міжрайонні),  міські  організації  УТМР які  не  є  юридичними  особами  легалізуються  в  місцевих  органах  виконавчої  влади  у   встановленому  чинним  законодавством  порядку.

Товариство, створені ним на правах юридичної особи підприємства та організації УТМР за рішенням відповідних рад можуть співпрацювати з політичними партіями, громадськими спілками та асоціаціями на правах асоційованих членів, з метою виконання статутних завдань і цілей виступати засновниками та співзасновниками підприємницьких товариств за погодженням з президією Всеукраїнської ради УТМР.

Товариство  має  прапор,  емблему,  єдиний  членський  квиток,  нагрудний  значок  та іншу  символіку,  зразки  яких  затверджуються   Всеукраїнською  радою  УТМР. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

1.4  Контроль  за  дотриманням  Товариством  законодавства   здійснюють  відповідні  державні  органи  у  порядку,  передбаченому  законодавством  України.
Повне  найменування: Українське  товариство  мисливців  і  рибалок  /УТМР/.
Юридична адреса: 04053 м. Київ-53,  пров. Несторівський,7-9.
II.  ЗАВДАННЯ  ТА  ФОРМИ  ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Основними завданнями  Товариства є:

а) виховання  у  членів  Товариства  бережного  ставлення до  природи і  її багатств;
б) сприяння  веденню  мисливського  і  рибальського господарства  на  науковій  основі;
в)  організація  громадського  контролю  за дотриманням  правил  полювання  і  риболовлі,  здійснення  заходів  по  попередженню порушень правил полювання  і  риболовлі та сприянню боротьбі  з  браконьєрством;
г) пропаганда  охорони  природи,  виховання  у  членів Товариства  любові  до  рідної  землі,   примноження  та  збереження природних багатств, раціонального  використання  тваринного  світу;
д) вивчення  та сприяння  розвитку  передового  досвіду  ведення  мисливського  і  рибальського  господарства,  любительського  мисливського, стрілецького, стендового,  риболовного  спорту,  сприяння   розвитку   мисливського   собаківництва;
е)  сприяння  створенню  умов  членам  Товариства  для  полювання,  любительської  риболовлі, стендової підготовки, фізкультурно-оздоровчих  заходів;
є) підтримання  прямих  контактів  з  іноземними  спорідненими  організаціями,  укладання  угод  про  співробітництво і  взаємодопомогу  на  підставі  чинного  законодавства України;
ж)  захист  інтересів членів  Товариства.

2.2 Товариство  відповідно  до  статутних  завдань  у  встановленому  порядку:

а)  спільно  з  державними  органами  бере  участь  у  здійсненні  заходів  по збереженню  і  збільшенню чисельності мисливської  фауни  і   рибних  запасів,  підвищенню  продуктивності  наданих в користування  мисливських  угідь;
б)  користується наданими структурним підрозділам мисливськими  і  рибальськими  угіддями  для  ведення  мисливського і  рибальського  господарств,  сприяє  здійсненню  заходів  по  охороні  диких  тварин  і  рибних  ресурсів, поліпшенню кормових,  гніздових  і    захисних  умов  для диких тварин,  досягненню  та  підтримці  оптимальної  чисельності  основних  видів  диких  звірів  і  птахів, зарибненню,  вирощуванню  та  відлову  риби  в  закріплених водоймищах;
в)  через  створені  господарські  структури  займається  в наданих в користування угіддях  штучним  розведенням  і  розселенням  мисливсько-рибальської  фауни;
г) створює  умови щодо забезпечення  членів Товариства  мисливсько-рибальським  спорядженням, мисливською  зброєю  та  набоями  до  неї  через  власну  мережу торгівлі;
д) направляє  за  кордон  спеціалізовані  групи  членів Товариства  для  обміну  досвідом  у  проведенні  полювання, риболовлі і  стендової  підготовки  та  приймає  відповідні групи  з  іноземних  держав;
є) сприяє  організації  в  наданих в користування  угіддях  для  членів  Товариства, а  також  іноземних  мисливців  і  приватних  осіб   спортивного  полювання  і  любительського  рибальства;
ж) спільно з науковими  закладами  сприяє  проведенню  науково-дослідних  робіт  по  мисливському і рибальському  господарству  для  власних  потреб;
з) сприяє створенню  єгерської  служби по  охороні  об’єктів тваринного  світу відповідно до чинного законодавства. Єгерський персонал має форму встановленого Товариством зразка. 
і) за  власні  кошти  споруджує  мисливсько-рибальські  бази,  тири,  спортивно-стрілецькі  стенди,  біотехнічні  та  інші  об’єкти,  необхідні  для  виконання  статутних  завдань  Товариства;
к)  сприяє  організації  навчання  по  підвищенню  кваліфікації   і  правової  підготовки  кадрів  і  спеціалістів  об’єднань  і  підприємств системи Товариства  і  з  цією  метою  організовує  і  проводить  наради,  семінари,  інші  навчально-методичні  заходи  для  власних  потреб;
л) бере участь в організації і  проведенні  серед  членів  Товариства  змагань  зі  стендових  стрільб,  мисливського  і  рибальського  спорту,  проведенні інструктивно-показових  і  спеціальних  виїздів на  полювання  і  рибну  ловлю,  а  також  на  відстріл  шкідливих  звірів  і птахів;
м) здійснює  заходи,  спрямовані  на  розвиток  мисливського  собаківництва,  сприяє  створенню  розплідників мисливських  собак,  веде  родовідно-племінні  книги і видає  родовідні  свідоцтва,  довідки  про походження  та  паспорти  на право полювання,  проводить  виставки,  виводки,  польові  випробування та  змагання  мисливських  собак;
н)  обладнує  за  власні  кошти  будинки, кімнати,  куточки  мисливців  і  рибалок, контрольно-випробувальні станції мисливських собак, проводить серед  населення  роботу  по роз’ясненню  завдань Товариства  з  питань охорони,  відтворення  та  збільшення чисельності  корисних  диких звірів,    птахів і  риби;
о) замовляє  для  власних  потреб  видання  наочних  посібників,  довідників,  інформаційних  бюлетенів,  плакатів  і  листівок  щодо  діяльності Товариства з питань  охорони  природи,  організації  мисливського  і рибальського господарства;
п)  проводить  конкурси  серед  членів  Товариства  на  краще мисливське  і  рибальське  господарство,  кращі  фотознімки і плакати  на мисливські  і  рибальські  теми,  кращий  сувенір  та  мисливський  трофей;
р)  надає  практичну  допомогу  госпрозрахунковим  підприємствам  Товариства  у  проведенні  заготівлі  та  переробці мисливської  сировини  та  у здійсненні  іншої  господарської  діяльності;
с) сприяє  розвитку  нетрадиційних  методів  полювання  із  застосуванням  луків  чи  арбалетів,  використанням  ловчих  звірів  і  птахів,  проводить  облік  та реєстрацію  ловчих  тварин  і  видає  паспорти  на право  полювання  з  ними;

2.3. З метою  виконання  статутних  завдань  Товариство, обласні, Київська міська та Севастопольська регіональна організації УТМР здійснюють необхідну  господарську і  іншу  комерційну діяльність  шляхом  створення  установ,  організацій зі  статусом  юридичної  особи,  які  діють  на підставі  цього Статуту,  своїх  статутів  та  чинного  законодавства  України.
III.  ЧЛЕНИ  ТОВАРИСТВА,  ЇХ  ПРАВА   ТА    ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членами  Товариства можуть  бути  особи, які  досягли  18  років  (для мисливців)  і  16 років  (для рибалок),  визнають  Статут  Товариства,  перебувають на обліку в одній   із  первинних  організацій  УТМР  та  бажають  займатися  полюванням,  спортивним  та  любительським  рибальством  і  своєчасно  сплачують членські   внески.  До  складу Товариства  можуть  входити  колективні  члени – громадські організації, трудові колективи підприємств, установ на  підставі  договірних  умов. Положення про Колективних членів Товариства затверджується президією Всеукраїнської ради УТМР.

Товариство  має  юнацькі секції,  до  них  приймаються  юнаки  та  дівчата   з  14  років,  які мають право   брати  участь в  роботі секцій  організацій  УТМР  та  в  спортивних  змаганнях і  фізкультурно-оздоровчих  заходах.

3.2.  Прийняття  осіб  в  члени   Товариства  проводиться  загальними  зборами  первинної  організації  на  основі письмової  заяви  бажаючого вступити  до  Товариства з  наступним  затвердженням  президією  ради  районної   (міжрайонної),  міської  організації   Товариства.

3.3.Члени  юнацьких  секцій  Товариства,  які  досягли 18  років  та  успішно пройшли  навчання  за  програмою,  затвердженою  радою  організації  УТМР,  приймаються  в  члени  Товариства  за  рекомендацією  бюро  секції  у порядку,  передбаченому  пунктом  3.2  цього  Статуту.

3.4. Члени  інших  мисливсько-рибальських  товариств  України,  іноземних  держав приймаються  у члени  Товариства  в  порядку, передбаченому  пунктом 3.2 цього  Статуту,  без  сплати  вступних внесків, із збереженням  загального  мисливського  та рибальського  стажу.

3.5.   Члени Товариства  мають  право:

а) займатися у  встановленому  порядку  любительським  спортивним  полюванням  і риболовлею;
б)  здійснювати полювання  і  риболовлю  на  пільгових  умовах  в  наданих в користування  угіддях за наявності  членського  квитка УТМР та інших  необхідних  документів;
в)  користуватися мисливськими  і рибальськими  господарствами,  базами, майстернями, тирами,  клубами і  бібліотеками  Товариства;
г) брати  участь  з правом  вирішального  голосу на  зборах  первинних  організацій,  вносити до  будь-якого  органу  Товариства  пропозиції  з  питань його роботи;
д) обирати й бути обраним до керівних і ревізійних органів Товариства відповідно до порядку встановленого Положенням, затвердженим Всеукраїнською радою УТМР;
є) брати  участь у  змаганнях,  виставках,  конкурсах  та  інших  заходах,  що  проводить  Товариство по  виконанню  статутних  завдань;
ж) у встановленому  порядку  придбати і  зберігати мисливську  зброю  та  боєприпаси  до  неї;
з)  користуватися переважним правом у придбанні мисливських  і  рибальських  товарів  у  магазинах Товариства;
і)  вибувати  з членів  Товариства.

3.6. Члени  Товариства  зобов’язані:

а)    дотримуватися  вимог  Статуту, виконувати  рішення  з’їздів,  конференцій,   зборів  та  інших  керівних  органів Товариства;
б)  бути  на  обліку  в одній  із  первинних  організацій  та  брати  активну  участь  в  її  роботі;
в)  виконувати  правила полювання  і  риболовлі,   а  також  дотримуватися встановленого  порядку  придбання,  зберігання,  використання,  реєстрації (перереєстрації)  і  продажу  вогнепальної  зброї  та  боєприпасів  до неї;
г)  сприяти  веденню  боротьби  з  браконьєрством  та  іншими  порушеннями  правил  полювання  і риболовлі;
д)  підвищувати  знання  з  питань  охорони  природи,  полювання і  риболовлі,  пропагувати  бережливе ставлення  до  мисливських  звірів, птахів  і  рибних  багатств;
є)  сприяти  виконанню  біотехнічних  і  господарських  робіт  в  мисливсько-рибальських  господарствах  за  встановленими президіями обласних, Київської міської, Севастопольської регіональної, районних (міжрайонних), міських рад УТМР нормами та внесенням членами УТМР добровільних внесків на ці заходи;
ж) при  зміні місця  проживання  або  місця  роботи  знятися  з  обліку  і  в  місячний  строк після  прибуття  на  нове місце  проживання  або  переходу  на  нове  місце  роботи  стати  на  облік  в  первинній організації  Товариства;
з) не вчиняти  дій,  що  порушують  етику  товариських  взаємовідносин на полюванні,  а  також  дій  що  завдають  моральної  або  матеріальної  шкоди  Товариству;
і) дбайливо  ставитись  до  майна  Товариства;

3.7. За  активну  участь  у  роботі  Товариства, досягнуті  успіхи в  любительському  мисливському  і  риболовному  спорті  до  його  членів  у відповідності до встановленого порядку можуть  застосовуватись  такі  заохочення:
оголошення  подяки;
нагородження  грамотою;
занесення на  Дошку  пошани;
нагородження  премією  або  пам’ятним  подарунком;
присвоєння  звання  “Почесний  член  Українського   товариства  мисливців  і  рибалок”.

3.8. За  порушення Статуту  до  членів  Товариства  можуть застосовуватися  такі  заходи  громадського  впливу:
зауваження;
догана;
позбавлення  права  полювання  і риболовлі в угіддях наданих в користування УТМР,  або  брати  участь  у  змаганнях Товариства  строком  до  двох  років;
виведення  із  складу  керівних  органів Товариства;
позбавлення  звання “Почесний  член  Українського  товариства  мисливців  і  рибалок”;
виключення із  членів  Товариства.  Рішення про  виключення  із  членів Товариства  приймається  загальними  зборами  первинної  організації  і  затверджується   президією  районної (міжрайонної), міської, обласної ради УТМР. Якщо  рішення про виключення прийнято  вищестоящим  органом  районної (міжрайонної), міської, обласної  організації УТМР, президією Всеукраїнської ради УТМР,  про  це також  інформується  первинна, районна (міжрайонна), обласна організації УТМР.

3.9. Виключені з членів УТМР не можуть обіймати керівні посади, в тому числі голови первинної, районної (міжрайонної), міської, обласної  організації УТМР та бути в складі виборних органів УТМР.

3.10. Виключені  з  Товариства  за  браконьєрство  приймаються  в  члени  УТМР  на  загальних  умовах, але  не  раніше  ніж  через  три  роки.

3.11. Рішення  про  застосування  заходів  громадського  впливу  може  бути  оскаржено у  вищестоящі організації  Товариства.

3.12. У випадку  застосування  до  члена  Товариства  заходів  громадського  впливу  вищестоящим  органом  УТМР,  про  це  інформується  первинна  організація.
IV.  СТРУКТУРА, ОРГАНИ  КЕРІВНИЦТВА
І КОНТРОЛЮ  ТОВАРИСТВА
Первинні    організації     Товариства

4.1. Основною  ланкою Товариства  є первинна організація,  яка несе  відповідальність  за організаційне  зміцнення своїх  рядів  і  реалізує  свої  права  відповідно  до  цього  Статуту.

Первинні  організації  створюються при  наявності  не  менше  семи  членів Товариства  на  підприємствах,  в  установах,  організаціях,  селянських  господарствах, учбових закладах,  у селах  і селищах  за  рішенням  ради  районної  (міжрайонної),  міської  організації  Товариства.
Первинні  організації  об’єднуються  у  районні (міжрайонні), міські  організації Товариства.
Пенсіонери – члени Товариства,  які  не працюють, перебувають  на  обліку у первинних  організаціях  за  місцем попередньої  роботи  або  за  місцем  проживання  (у  найближчій  первинній  організації).

4.2. Основними  завданнями  первинної  організації є:

а)  виховання  у  членів Товариства  почуття  любові  і  дбайливого  ставлення  до природи,  високої  відповідальності  за  приналежність до Товариства, суворого  дотримання  Статуту  Товариства;
б)  проведення роз’яснювальної  роботи  серед  членів Товариства  і місцевого  населення  з  питань  охорони  природи  і  раціонального  використання  мисливських  і  рибних  багатств,  про  мету  і  завдання  Товариства;
в) сприяння розвитку  мисливського  любительського  спорту,  стендової  стрільби  і  любительської спортивної  риболовлі;
г)  організація  участі  членів УТМР  у  проведенні  біотехнічних  робіт  в  угіддях,  заходів  по  охороні  і  відтворенню  мисливських  звірів  і  птахів,  збагаченню  їх  видового  складу,  збільшенню  рибних  ресурсів;
д)  в установленому  порядку  проведення  відстрілу  дичини,  любительської  риболовлі,  а також  знищення  шкідливих  для  мисливського господарства  звірів  та  птахів;
є)   активна  участь  в  охороні мисливсько-рибальських  угідь,  сприяння   боротьбі  з  браконьєрством  та іншими  порушеннями правил  полювання  і  рибної  ловлі.

4.3.  Вищим  органом  первинної  організації  Товариства  є  загальні  збори,  які  скликаються  радою первинної  організації  в міру  необхідності,  але  не  рідше одного  разу  на квартал.
Загальні  збори               

а) обирають  (за  рішенням  зборів)  на  альтернативній  основі  строком  на  5 років  голову  і  раду  первинної  організації,  ревізійну комісію
(ревізора),  а  також  делегатів  на  районну   (міжрайонну),  міську  конференцію.
Голова  первинної  організації  затверджується президією   райміськради  УТМР.  У  випадках  бездіяльності, грубих  порушень Статуту  президія  може  звільняти  його  від виконання  обов’язків голови  цієї  організації;
б) розглядають і  затверджують  плани роботи  організацій,  кошториси,  заслуховують  звіти  ради  та  ревізійної  комісії  (ревізора)  і  приймають  рішення  з  питань  їх  діяльності;
в) приймають осіб  у  члени  Товариства  і  виключають  з  нього;
г) розглядають  інші  питання,  пов’язані  з  роботою  первинної  організації  по  виконанню  статутних  завдань;        
д) аналізують  стан   роботи  в угіддях  і  водоймах  по  охороні  та  відтворенню  мисливської  фауни  і  рибних  запасів,  визначають  участь  кожного  члена  Товариства в  біотехнічних  і  охоронних  заходах.

4.4  Збори первинних  організацій  вважаються  правомочними,  якщо  на них  присутні  більше  половини  членів  УТМР,  які  стоять на  обліку. Рішення  на них приймаються  більшістю голосів  від  числа  присутніх. У період  між  загальними  зборами  діяльністю первинної  організації  керує  рада,  засідання  якої  скликаються не рідше  одного разу на  квартал.
Рада первинної  організації                                                  

а) сприяє забезпеченню правильного ведення мисливського господарства в угіддях, участь членів організацій у заходах щодо охорони і відтворення мисливських звірів і птахів, збагачення рибних ресурсів, проведення біотехнічних та інших мисливсько-господарських робіт;
б) веде  облік  членів організації, мисливських  собак,  а  також  сприяє веденню обліку  звірів  і  птахів  в  мисливських  угіддях;
в)  організовує  прийом  від  членів  Товариства  членських  внесків;
г)  проводить  культурно-виховну  роботу  з  членами  організації,  пропагує  серед  населення  мисливський  і рибальський  любительський  спорт,  дбайливе  ставлення  до природних  багатств;
д)  організовує  полювання,  риболовлю,  участь  членів УТМР  у  виконанні  біотехнічних  заходів,  внутріколективне  змагання  зі  стрільби  і  любительської спортивної риболовлі, здійснює охорону мисливських та рибальських угідь, сприяє боротьбі з браконьєрством;
є) проводить підготовку осіб, які вступають у члени Товариства,  виносить заяви про прийом в члени Товариства на розгляд загальних зборів колективу;
ж) організовує участь колективу  в  оглядах  та  конкурсах,  які проводять  рай(міськ)ради  Товариства,  виставки мисливських  трофеїв, сувенірів,  мисливського  і  рибальського  спорядження і  приладдя;
з)  здійснює заходи з дотримання  чинного законодавства  відповідно до  вимог  правил полювання і рибної ловлі;
і)  розробляє  заходи  щодо діяльності  організації  і  виносить  їх  на  розгляд  загальних  зборів членів Товариства.

 

Обласні,  міські,  районні  (міжрайонні)  організації    

4.5.  В областях,  місті  Києві, Севастополі, районах і містах створюються відповідно обласні, Київська  міська, Севастопольська регіональна, районні (міжрайонні), міські  організації    Товариства.

4.6. Вищим  керівним  органом обласної,  Київської міської, Севастопольської регіональної, районної (міжрайонної),  міської організації  Товариства  є обласна, Київська міська, Севастопольська регіональна, районна  (міжрайонна),  міська  конференції,  які  скликаються  один  раз  на  5  років.

Позачергові  або  дострокові  конференції при  необхідності  можуть  скликатися відповідно за  рішенням  Всеукраїнської, обласної, Київської  міської, Севастопольської регіональної, районної (міжрайонної), міської  ради УТМР  або  з  ініціативи не  менше  1/3  відповідно первинних  чи  районних  організацій.
Норми  представництва, час, місце  скликання  і порядок  денний  звітно-виборних конференцій  встановлюються  відповідними  радами  не пізніше ніж  за  два місяці  до  їх початку.  Конференція  правомочна,  якщо на  ній присутні 2/3  обраних  делегатів.

Повноваження делегатів конференцій зберігаються на весь період до проведення наступної звітно-виборної конференції

4.7. Обласна, Київська  міська, Севастопольська регіональна, районна  (міжрайонна),  міська  конференція:

а)  затверджує  статути відповідно обласних, Київської міської, Севастопольської регіональної, районних (міжрайонних), міських  організацій  у  відповідності  до  Статуту  Товариства та вносить зміни та доповнення до нього;
б)  обирає обласну,   Київську  міську, Севастопольську регіональну,  районну (міжрайонну),  міську раду, та  її  голову і ревізійну  комісію   строком  на  5  років,  в  кількості,  яка встановлена  конференцією. Обласна, Київська міська, Севастопольська регіональна конференція обирає делегатів  на  з’їзд  Товариства,  а  районна  (міжрайонна), міська  конференція - делегатів на обласну  конференцію;
в)  заслуховує  і  затверджує  звіти  відповідних  рад  і ревізійних  комісій;
г)  визначає  чергові  завдання  і  розглядає  інші  питання  роботи  організації  по  виконанню  статутних  вимог.

4.8. Вибори  в  усі  керівні  органи  і  ревізійні  комісії,  а  також  делегатів  на  з’їзд  і  конференції Товариства  проводяться  відкритим  або  закритим (таємним) голосуванням  відповідно  до  рішення  конференції, зборів. Обраними  вважаються  кандидати,  які  набрали  більше  половини  голосів  від  числа присутніх.

4.9. Рада обласної,  Київської  міської, Севастопольської регіональної,  районної  (міжрайонної),  міської  організації УТМР здійснює  керівництво  діяльністю  цих організацій в  період  між  конференціями.

Вищестоящий керівний орган Товариства має право відмінити рішення нижчестоящої організації УТМР, якщо воно суперечить вимогам Статуту, рішенням вищестоящої організації УТМР та законодавчим актам.

Кількість членів президії Всеукраїнської, обласної, районної рад УТМР не може перевищувати однієї третини від численності відповідної ради УТМР.
Засідання рад,  їх  президій  набирає чинності,  якщо на них присутні  2/3  кількісного  складу. Рішення на них приймаються більшістю голосів від числа присутніх.

4.10. Для  керівництва поточною роботою рада  організації  Товариства  обирає зі свого  складу строком  на 5  років президію обласної, Київської міської, Севастопольської регіональної, районної, міської ради  УТМР. Заступники  голови  та секретар  обираються  президією.
Голови, члени рад, президій  та  інших  виборних органів, які себе  скомпрометували,  або  проявляють  бездіяльність  в роботі,  можуть  бути  виведені  радами з  їх  складу.

У  виключних випадках  ради  всіх  рівнів  та   ревізійні  комісії  мають  право  кооптувати  до  свого  складу  членів  Товариства  і  обирати їх  до керівних  органів.
Засідання  президій  рад  скликаються не рідше  одного разу  в квартал.
4.11. Районна (міжрайонна),  міська  рада  Товариства

Районна (міжрайонна), міська рада Товариства  створює  первинні  організації УТМР.  Керує,  перевіряє  та  надає  допомогу  в  їх  діяльності. Розглядає  основні  напрямки  розвитку районної (міжрайонної), міської  організації  УТМР. Організовує  і проводить роботу  по залученню  членів Товариства  на проведення  природоохоронних  мисливських  та  рибальських  заходів.  Періодично заслуховує  звіти  голови  райміськради   Товариства  про  виконання  основних  статутних  завдань  і  приймає  рішення. Заслуховує повідомлення  ревізійної комісії про  результати ревізій  і перевірок  діяльності районної  та підлеглих  організацій  УТМР, скликає конференції. Розглядає  інші питання  по  виконанню  статутних  завдань.

Засідання  районної (міжрайонної),  міської  ради  Товариства  скликається  не  рідше  одного разу на   рік.

Президія районної (міжрайонної),  міської  ради Товариства:

а)  організовує роботу мисливських  колективів  Товариства на  виконання  статутних  завдань;
б)  заслуховує  звіти  про роботу  первинних  організацій,  спортивних  секцій,  магазинів та  інших підлеглих  організацій;
в) організовує  для членів УТМР секції,  гуртки  з мисливсько-рибальського  любительського  спорту,  стендової  стрільби, проводить  змагання,  конкурси,  а також  виставки,  виводки,  польові  випробування  і  змагання  собак,  комплектує  збірні  команди  для  участі в спортивних  заходах,  що  проводяться  Товариством;
г) розробляє  і  затверджує  річні  кошториси,  внутрішньої фінансово-господарської  діяльності  райміських та  первинних  організацій  Товариства;
д) сприяє  роботі  громадських  мисливських  і рибальських  інспекторів  по  охороні  угідь,  закріплених  за  організаціями  Товариства,  боротьбі  з  браконьєрством;
є)  організовує  конкурси  на кращу  первинну  організацію,  риболовно-спортивну базу,  виставки  мисливських  і  рибальських  трофеїв,  а  також  фото-,  кіно-  та  інші конкурси на  теми  полювання  і риболовлі;
ж)  надає  в установленому порядку  всебічну  допомогу  державним природоохоронним  органам  в  здійсненні  контролю  за  відтворенням, охороною  і використанням  тваринного світу,  проведенню  біотехнічних та  інших   мисливсько-рибальських робіт;
з)  веде облік членів Товариства,  приймає членські внески  від первинних організацій  і у виключних випадках  від  членів Товариства;
і)  разом з  органами  внутрішніх  справ  періодично перевіряє  технічний стан  мисливських  рушниць і порядок  зберігання  зброї  членами УТМР;
к)  виходить з пропозиціями  в місцеві компетентні  органи з  питань регулювання, ведення мисливсько-рибальського  господарства;
л) розглядає  та  затверджує  рішення первинних  організацій  з питань  прийому  в  члени УТМР;
м) розробляє плани роботи  основних  природоохоронних  заходів;
н) веде облік  звірів і птахів  у  наданих в користування мисливських  угіддях та добутої  членами  Товариства  дичини;
о)  розглядає  подання  організацій УТМР на присвоєння  звання  “Почесний  член Українського товариства мисливців  і рибалок”;
п) скликає засідання ради,  наради, проводить  семінари, конкурси;
р) затверджує  голів первинних організацій  УТМР та  звільняє  їх  із займаних  посад  у випадках порушення  обов’язків та статутних вимог.
Обласна, Київська міська, Севастопольська регіональна рада   

4.12. Обласна, Київська міська, Севастопольська регіональна рада   Товариства  керує районними (міжрайонними), міськими  організаціями УТМР, та створеними госпрозрахунковими структурними підрозділами, перевіряє  і надає  допомогу  в  їх  діяльності. Скликає конференції, розглядає  основні  напрямки розвитку відповідної організації  Товариства.

Періодично  заслуховує  звіти голови обласної, Київської  міської, Севастопольської регіональної ради  Товариства  про  хід  виконання основних  завдань і приймає рішення, а  також  повідомлення  ревізійної  комісії  про результати  ревізій і перевірок  діяльності обласної  та підлеглих  їй організацій УТМР. В  окремих  випадках може  створювати  первинні організації УТМР. Розглядає інші  питання  по  виконанню  статутних  завдань.
Засідання обласної, Київської  міської, Севастопольської регіональної ради  Товариства  проводяться не рідше  одного разу на  рік.

Президія обласної, Київської міської, Севастопольської регіональної ради  Товариства:
затверджує  голів райміськрад  УТМР  та  робить  подання  виборному  органу районної (міжрайонної),  міської  організації  УТМР  щодо  звільнення  їх  із займаних  посад у випадках  порушення статутних вимог, посадових обов’язків або за станом здоров’я;
розглядає  і  затверджує  фінансово-господарський  кошторис,  штати, річний  бухгалтерський  звіт і  баланс  обласної  організації;
приймає рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію   госпрозрахункових установ, організацій, зі статусом юридичної особи в порядку, встановленому законодавством України, затверджує їх статути, які реєструються відповідними органами місцевої державної виконавчої влади;
визначає  норматив  відрахування  підлеглими  організаціями  коштів  від  грошових надходжень на утримання штатних  працівників  товариства  та проведення  загальнообласних  заходів і створення  фонду резерву;
призначає  на  посади  та звільняє керівників госпрозрахункових установ, організацій і підприємств;
заслуховує голів  райміськрад  УТМР, керівників госпрозрахункових установ, організацій і підприємств;
розглядає  і подає  на затвердження Всеукраїнській  раді УТМР кандидатури  для присвоєння  звання  “Почесний  член Українського  товариства мисливців і  рибалок”;
розглядає  інші  питання по  виконанню  статутних  завдань.

Голова обласної, Київської міської, Севастопольської регіональної ради  УТМР одночасно  є головою президії відповідної  ради УТМР:
має право  без  доручення представляти  відповідну  організацію  УТМР  у відносинах  з органами  державної влади  та управління, підприємствами, організаціями,  іншими  юридичними особами  всіх  форм власності та громадянами, а також  бути  позивачем і відповідачем у суді;
відкриває рахунки  в установах  банків, укладає  договори;
є  розпорядником  кредитів,  визначених  кошторисом  згідно  з чинним  законодавством та  рішень президій відповідних рад.
Керівні  органи

4.13.  Вищим керівним органом Українського товариства мисливців  і  рибалок  є  з’їзд, який скликається Всеукраїнською  радою  Товариства один  раз  в  п’ять років.

Позачергові з’їзди можуть скликатися  з  ініціативи Всеукраїнської  ради Товариства,  або  на  вимогу не менше  однієї третини обласних організацій.
З’їзд вважається правомочним,  якщо на ньому  присутні  дві  третини  обраних  делегатів.

Норми представництва,  час,  місце скликання  і  порядок денний з’їзду  оголошуються  Всеукраїнською радою  Товариства  не  пізніше ніж  за  три  місяці  до  з’їзду.
Делегати  на з\'їзд  обираються на  конференціях обласних, Київської  міської та Севастопольської регіональної організацій  Товариства.

На  випадок  проведення  позачергових  з\'їздів  і  конференцій  повноваження  делегатів  зберігаються  на  весь  період  між  з’їздами,  конференціями.  При визначенні  кворуму чергового  з\'їзду,  конференції,  вибулі  з  Товариства  делегати  не  враховуються,  якщо  відсутні  відповідні  рішення  про  їх  заміну.

4.14. З’їзд  Українського товариства мисливців  і рибалок:

а)  приймає Статут  Товариства,  вносить  до нього  зміни  та  доповнення;
б) обирає  строком на 5  років  голову Всеукраїнської  ради, який одночасно є головою президії Всеукраїнської ради, Всеукраїнську  раду та  ревізійну  комісію Товариства,  кількісний склад  яких встановлює  з’їзд.
в)  заслуховує  і  затверджує  звіти Всеукраїнської  ради  і ревізійної  комісії, розглядає  і  затверджує  основні  напрямки роботи  Товариства;
г)  розглядає  інші питання, пов’язані  з  статутною  діяльністю Товариства;
д)  приймає рішення про припинення  діяльності Товариства.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів.

4.15.  У період між  з’їздами  діяльністю  Українського  товариства  мисливців  і рибалок  керує  Всеукраїнська  рада  Товариства.
Всеукраїнська  рада  Товариства:

а)  обирає  строком  на 5 років  зі свого  складу  президію Всеукраїнської ради в  кількості,  встановленій радою. Заступники голови  і  секретар  обираються  президією;
б)     організовує і  контролює  виконання  рішень  з’їзду  та  вимог Статуту  Товариства;
в)  збирається на свої  засідання не  менше  одного  разу на  рік.  Засідання  ради вважається правомочним,  якщо в ній бере  участь  дві третини  членів ради,  рішення приймається  більшістю  голосів  від  числа  присутніх;
г)  розглядає  і  затверджує  основні напрямки  діяльності Товариства,  звіти  президії  Всеукраїнської  ради;
д)  скликає  з’їзд Товариства  і  готує  до нього  звіти  та  інші матеріали;
е)  розглядає  інші питання,  внесені президією  Всеукраїнської  ради  і ревізійною  комісією  Товариства;
ж) вносить зміни до Статуту УТМР з наступним затвердженням делегатами з’їзду.

4.16. Виконавчим  органом  Всеукраїнської  ради  Товариства є  її  президія,  засідання  якої  проводиться  не рідше  одного  разу в  квартал.                            

Президія  Всеукраїнської ради Товариства:
розглядає  і  затверджує  кошториси  надходжень  коштів і  витрат,  бухгалтерські  звіти  і  баланси  Товариства;
розпоряджається  коштами,  майном  Товариства,  яке необхідне  для  здійснення  його  статутної  діяльності;
приймає рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію філій та представництв, госпрозрахункових підприємств, установ, організацій, зі статусом юридичної особи та господарських підприємств в порядку, встановленому законодавством України, затверджує їх статути та положення;
призначає  на посади  та  заслуховує  звіти  про роботу  керівників госпрозрахункових  установ,  організацій  і підприємств.  Заслуховує  голів  обласних  рад  Товариства;
затверджує  штат і  кошторис  на  утримання  працівників  апарату  ВР  УТМР,  встановлює  норматив відрахування  коштів  Всеукраїнській  раді  Товариства  підлеглими  організаціями  і підприємствами;
розглядає і  затверджує  подання  обласних  рад УТМР  для присвоєння  звання  “Почесний  член  Українського  товариства  мисливців  і рибалок”;
затверджує  голів президій обласних, Київської  міської та Севастопольської регіональної організацій  УТМР  та робить  подання   виборному  органу обласної, Київської міської та Севастопольської регіональної організацій УТМР  щодо  звільнення  їх  із  займаних  посад  у  випадках порушення  ними статутних   вимог, посадових обов’язків або за станом здоров’я;
затверджує  єдиний  зразок  членського  квитка;
вирішує  інші питання діяльності  Товариства.

Голова Всеукраїнської  ради Товариства є водночас  головою  президії Всеукраїнської  ради УТМР;
має право  без  доручення представляти Українське  товариство  мисливців  і  рибалок у  відносинах  із  органами  державної  влади  та  управління, підприємствами, організаціями,  іншими  юридичними  особами  всіх форм  власності  та  громадянами,  а  також  відстоювати  інтереси  Товариства  в  судових  органах;
відкриває  рахунки в установах  банків,  укладає  договори;
є розпорядником  кредитів Товариства, визначених кошторисом, згідно з чинним  законодавством та  рішень  президії  ВР  УТМР.

Під  його керівництвом розробляються  основні  напрямки  діяльності  Товариства  згідно  Статуту  УТМР, опрацьовуються  заходи по  виконанню  законодавчих актів  з  питань мисливства  і рибальства,  які виносяться на розгляд Всеукраїнської  ради УТМР, співпрацює  з  цих  питань  з  іншими  установами,  міністерствами  і відомствами;

4.17.  З метою зміцнення колегіальності керівництва,  залучення  членів ради  до   активної, систематичної роботи   на найважливіших  напрямках  Всеукраїнська, обласні,  Київська  міська, Севастопольська регіональна, районні (міжрайонні),  міські   ради Товариства  можуть  утворювати секції,  комісії  по окремих  напрямках  роботи.

Плани роботи  секцій,  комісій  погоджуються  з  планами  роботи президії  ради. Засідання секцій проводиться  в міру  необхідності.
Секції,  комісії проводять  свою  роботу  відповідно  до  положення  про  секції Товариства,  яке  затверджується президією  Всеукраїнської  ради.

Контрольні   органи 

4.18.  Контрольними органами  Товариства є ревізійна  комісія  Товариства, ревізійні  комісії  місцевих організацій УТМР.  У первинній  організації,  що  нараховує  менше  50   осіб,  обирається   ревізор.

Ревізійна комісія  Товариства  здійснює загальне  керівництво  ревізійними  комісіями обласних,  Київської  міської, Севастопольської регіональної, районних (міжрайонних),  міських  і первинних  організацій  УТМР. Положення про її діяльність затверджується  з’їздом УТМР.

 

4.19. Ревізійні  комісії:
Компетенція ревізійних комісій визначається відповідним Положенням про ревізійні комісії

4.20. Ревізійні комісії підзвітні  органам,  що  їх обрали,  і в  своїй  діяльності  керуються  діючим  законодавством,  Статутом Товариства,  Положенням про  ревізійні  комісії Товариства,  рішеннями  з’їздів,  конференцій  і  зборів,  а  також  рекомендаціями  державних  контрольних  органів  і вищестоящих  ревізійних  комісій.
V.  КОШТИ  ТА  МАЙНО  ТОВАРИСТВА

5.1. Об’єктами  права  власності  Товариства є:

а)  грошові  кошти,  які складаються із вступних  і  щорічних  членських  внесків,  добровільних  внесків, пасивних доходів, оренди,  відрахувань від  доходів  господарської діяльності створених  госпрозрахункових  установ,  організацій  і  підприємств, інших, не заборонених  Законом  надходжень;
б) майно, необхідне  для  здійснення  статутної  діяльності, набуте  від  вступних  та  членських  внесків,  безкоштовно передане громадянами,  підприємствами,  установами  та  організаціями, а також придбане за  рахунок коштів  отриманих від господарської  діяльності  госпрозрахункових  підприємств, або  надане  державою.
Товариство  самостійно володіє,  користується і  розпоряджається  об’єктами  власності.

Oсновні  засоби перебувають на  балансі обласних, Київської міської, Севастопольської регіональної організацій УТМР, під  контролем  президії Всеукраїнської  ради  Товариства.

За рішенням  президій  обласних,  Київської  міської, Севастопольської регіональної рад  УТМР  вказані  засоби  можуть надаватися в  користування  міським,  районним  організаціям  УТМР, як з передачею так і  без передачі  на  їх баланс.
Президії обласних,  Київської  міської, Севастопольської регіональної  та  райміськрад  УТМР  несуть  відповідальність за прийняті  рішення  щодо  використання  і  збереження майна.

Право  власності  на  кошти  і майно, основні засоби  Товариства  реалізує  з’їзд,  а в  період між  з’їздами  Товариства – Всеукраїнська рада  УТМР.

5.2.  Розмір  вступних  внесків  членів Товариства  встановлюється  або  змінюється  президією  Всеукраїнської ради  УТМР.
Члени юнацьких  секцій при  вступі  до членів Товариства від  сплати вступних внесків  звільняються.
Члени Товариства – рибалки при вступі  в мисливці  сплачують  різницю  вступних  і  членських  внесків  від  установленого  їх розміру  для мисливців  і  рибалок.  Крім того, рибалки сплачують  щорічно  державне  мито.

5.3.  Розміри щорічних  членських  внесків для  членів Товариства,  а також для   членів  юнацьких  секцій  встановлюються  обласними  радами  УТМР або  їх президіями.

Члени  Товариства  з правом на полювання  і  риболовлю,  крім  членських  внесків,  сплачують  державне  мито  в порядку, встановленому  законодавством.
Членські внески  як правило,  сплачуються повністю  до  1  липня  за поточний календарний  рік.  За  рішенням  президії обласної, Київської міської, Севастопольської регіональної  ради  УТМР  членські  внески можуть сплачуватись  поетапно  на протязі  року в залежності від  фінансового стану  організації  та її  членів. Особи,  які  вступили в члени Товариства  у поточному  році,  сплачують  членські  внески за  весь  рік незалежно  від  часу  вступу.

Основними  документами  по сплаті внесків  є  картка - вкладинка  до  членського  квитка  і  відомість  про  сплату  членських  внесків. Членський  квиток  без  вкладинки  недійсний.

Члени  Товариства,  які  без поважних причин  своєчасно не  сплатили членських  внесків,  вважаються  такими, що  вибули,  і  можуть  бути  знову прийняті в  члени  Товариства  на  загальних  підставах.

Членам Товариства,  які вибули  чи виключені  з  нього,  вступні  і  членські внески не  повертаються.

5.4. Від сплати  членських  внесків  звільняються почесні члени  УТМР,  також члени Товариства,  які перебувають  на дійсній  строковій  військовій  службі, учасники  бойових дій  Великої  Вітчизняної  війни,  інваліди  війн.

Обласні  районі (міжрайонні), міські ради УТМР  можуть  встановлювати  окремі  пільги  щодо  сплати членських  внесків  іншим  категоріям членів Товариства в залежності від фінансового  становища.

Пільги на полювання  і  рибну  ловлю в угіддях, що надані в користування господарським структурним підрозділам УТМР, надаються  членам УТМР, колективним членам Товариства за рішенням президій обласних, Київської міської, Севастопольської регіональної рад  УТМР.          

5.5. Отримані кошти від господарської  діяльності  установ, організацій  та  підприємств, створених Товариством,  направляються на забезпечення своєї діяльності, діяльності Товариства, створення  спеціальних  фондів.

Витрати  на  утримання штатних  працівників  Товариства  та  інші  статутні  завдання  проводяться  за  рахунок  відрахувань  від  сум вступних  і членських  внесків, добровільних  внесків, спонсорської  допомоги  та  надходжень від господарської  діяльності госпрозрахункових  організацій системи Товариства  за рішенням  президій Всеукраїнської, обласних, Київської міської та Севастопольської регіональної рад УТМР.

Обласні, Київська  міська, Севастопольська регіональна, районні (міжрайонні), міські організації  Товариства  можуть надавати фінансову   допомогу  за  рахунок  відрахувань  від членських  внесків  для  створених  госпрозрахункових структур, які  здійснюють  основну  свою  діяльність  на підставі  цього  Статуту.

5.6. Кошти  Товариства, зберігаються  на рахунках  в   установах  банків і витрачаються відповідно  до кошторисів,  затверджених  президіями  відповідних  організацій на статутні  завдання,  благодійні  цілі  та на  утримання  штатного  апарату.

5.7. Частина коштів від суми  вступних і  членських  внесків за  рішенням обласних, Київської міської, Севастопольської регіональної, районних (міжрайонних), міських рад УТМР, які мають статус юридичної особи, можуть направлятися на фінансування  заходів  первинних  організацій  для  забезпечення  виконання статутних   вимог.

5.8. Оплата  праці  в  Товаристві здійснюється відповідно  до  штатного розкладу,  а також при наявності коштів  за особистий вклад в розвиток Товариства  може  виплачуватись  заохочення  у  вигляді премії,   матеріальної  допомоги  і т.і., як  штатним  так  і позаштатним працівникам.

5.9.  Кошти Товариства та  його  майно не підлягають  розподілу між  членами  УТМР.
VI.  ОБЛІК  І  ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА  

6.1. Бухгалтерський облік  здійснюється відповідно  до чинного  законодавства.

Госпрозрахункові   установи, організації  із статусом  юридичної  особи, засновані підприємства подають  бухгалтерські  та статистичні  звіти  в установленому порядку у  відповідні  вищестоящі  ради  та  державні  контролюючі органи.

Зведений  річний  бухгалтерський  звіт і баланс Товариства  затверджуються президією  Всеукраїнської  ради.
VII. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВАРИСТВА

7.1. Українське  Товариство  мисливців  і рибалок  припиняє свою  діяльність  шляхом реорганізації  або  ліквідації:

а) реорганізація Товариства здійснюється  за  рішенням  з’їзду УТМР,  на якому присутні  дві  третини  обраних  делегатів;
б) в разі ліквідації Товариства грошові кошти та майно не може перерозподілятись між його членами і використовуватись на благодійні цілі.

Кошти  та майно  товариства  передаються правонаступній  або іншій  організації   за рішенням з’їзду. У випадках передбачених законодавством України або за рішенням суду передається до доходу держави.

7.2. Реорганізація (злиття,  приєднання) обласних, Київської міської,  Севастопольської регіональної,  районних, міських  організацій Товариства, первинних організацій  проводиться  відповідно  до  рішення  з’їзду,  конференцій,  загальних  зборів  або  за рішенням  вищестоящої  ради  Товариства.
Організація УТМР, яка провела реорганізацію шляхом перетворення на іншу організацію на базі УТМР, а також шляхом злиття або приєднання до іншої організації, об’єднання, підприємства чи установи вважається ліквідованою. Її майно та грошові кошти залишаються у розпорядженні Товариства. Питання переходу чи правонаступництва прав та обов’язків ліквідованої організації вирішуються Всеукраїнської радою УТМР.

7.3.  У разі ліквідації неприбуткової організації Товариства  її  активи передаються іншій  неприбутковій організації  УТМР, відповідного виду або передаються до доходу держави.
VIII. ВНЕСЕННЯ  ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
ДО СТАТУТУ   ТОВАРИСТВА

8.1.Зміни  та  доповнення  до  Статуту Товариства  вносяться за  рішенням З’їзду  простою  більшістю  голосів  від  числа  присутніх  делегатів.

В  період між  з’їздами  зміни  та  доповнення,  пов’язані  з приведенням  цього  Статуту  у  відповідність до прийнятих  законодавчих  актів держави,  вносяться Всеукраїнською  радою  з  наступним  затвердженням  делегатами  з’їзду.

8.2. Зміни  та  доповнення  до  статутів обласних,  Київської  міської та Севастопольської регіональної  організацій  УТМР  вносяться  за рішенням  конференцій  простою  більшістю  голосів  від  числа  присутніх  делегатів.

В  період між  конференціями  зміни  та  доповнення  до  статутів обласних,  Київської  міської, Севастопольської регіональної організацій УТМР вносяться  відповідними  радами  з  наступним  затвердженням  делегатами  конференцій.